Stuur deze pagina door naar vriend

Uw privacy

Uw dossier houd ik bij op papier. Het bevat (persoonlijke) aantekeningen over uw welzijn/ gezondheid, persoonsgegevens engegevens over het verloop van de therapie.

De volgende persoonsgegevens worden in het dossier vastgelegd, indien van toepassing en besproken:

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • telefoonnummer, emailadres
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • naam huisarts
 • degene die verwezen heeft
 • medische bijzonderheden
 • medicatiegebruik
 • eerdere therapie of begeleiding

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik span mij maximaal in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid met uw expliciete toestemming.
 • geanonimiseerd, voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens van uw dossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens zoals u ze wilt hebben.

 • Uw (bedrijfsnaam)naam, eventueel uw adres en woonplaats
 • Het aantal gesprekken in de betreffende maand.
 • De kosten van het consult

Utrecht, 28 juni 2022